Komitet Naukowy 44 Konferencji Naukowej zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłaszania prac naukowych w celu ich kwalifikacji do prezentacji podczas konferencji w formie prezentacji ustnej lub prezentacji w formie elektronicznego plakatu.

1. Zgłaszać można oryginalne prace dotychczas niepublikowane

2. Prace należy zgłosić w formie streszczenia zawierającego następujące elementy:

 • Tytuł pracy (Prosimy o zachowanie wielkość liter jak w zdaniu. Prosimy nie wpisywać tytułu drukowanymi literami)
 • Nazwiska i imiona wszystkich autorów
 • Pełną nazwę ośrodka i miasto, z którego pochodzi praca
 • Praca powinna zawierać: wstęp, cel pracy, materiał i metodyka, wyniki, wnioski
 • Dla opisów przypadków: Wprowadzenie, opis przypadku, wnioski
 • Dla prac oryginalnych: wprowadzenie i cel badania, pacjenci i metody, wyniki, wnioski
 • Preferowany sposób przedstawienia krótka prezentacja ustna lub plakat
 • Imię i nazwisko autora, który ma prezentować pracę
 • Imię i nazwisko oraz adres e-mail głównego/korespondującego autora.

3. Całkowita objętość streszczenia (od początku Wprowadzenia do końca Wniosków) nie może przekroczyć 250 słów

4. Termin nadsyłania streszczeń do 27 stycznia 2020 r. drogą elektroniczną poprzez stronę internetową-formularz abstraktów

5. Zgłoszone prace zostaną poddane ocenie członków Komitetu Naukowego, którzy podejmą decyzję o:

 • kwalifikacji pracy do prezentacji ustnej
 • kwalifikacji pracy do prezentacji w postaci plakatu
 • nieprzyjęciu pracy do udziału w Konferencji

UWAGA: Wybrana przez Komitet Naukowy forma prezentacji nie musi być zgodna z preferencjami autorów.

6. W ocenie zgłoszonych prac brane będą pod uwagę:

 • zgodność tematyki pracy z problematyką konferencji
 • poprawność metodologiczna
 • oryginalność i nowatorstwo uzyskanych wyników
 • wartość poznawcza pracy
 • przydatność praktyczna uzyskanych wyników.

7. Główni (korespondujący) autorzy zgłoszonych prac zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o decyzji Komitetu Naukowego, a w przypadku zakwalifikowania pracy do prezentacji otrzymają szczegółowe informacje o sposobie prezentacji i wymaganiach technicznych.

Sponsorzy